Rekrutacja
wybierz rodzaj studiów

Rekrutacja Rekrutacja 2019/2020 rekrutacja dodatkowa

Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Święty Marcin 87  61-808 Poznań
  dane kontaktowe: tel.: +48 61 856 89 00 (centrala); fax: +48 61 853 66 76

                                adres e-mail: amuz@amuz.edu.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować: pod adresem e-mail: iod@amuz.edu.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji kandydatów na studia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 70 ust. 3, art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, § 15 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. Dane kandydatów przyjętych na studia będą przetwarzane w celu realizacji procesu kształcenia i przechowywane przez okres 50 lat (§ 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie studiów). Kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów będą przechowywane przez 6 miesięcy.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Zestawienie przetwarzanych danych jest prezentowane w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu użytkownika.
 7. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych wyżej aktów prawnych. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
 9. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.
 10. Po zakwalifikowaniu się na studia dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu nauczania i związanych z nim innych obowiązków prawnych administratora.Przed rozpoczęciem procesu elektronicznej rejestracji proszę przygotować plik z elektroniczną fotografią.
Wymogi co do fotografii: rozdzielczość 300 dpi, rzeczywisty rozmiar wydruku 20x25 mm, format jpg ,tif, bmp.
 

Wybierz rodzaj studiów:Wydział Instrumentalny (więcej)

Wydział Wokalno-Aktorski (więcej)

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej (więcej)


Niepodanie informacji obowiązkowych skutkuje niezarejestrowaniem kandydata.
Podanie błędnych danych spowoduje konsekwencje w postaci przeniesienia błędów do dokumentacji studenta.