Czekaj...

Rekrutacja

Zaloguj się

Jeśli jesteś lub byłaś/eś studentką/em Akademii Muzycznej w Poznaniu i znasz swoje NIU oraz hasło, rozpocznij rejestrację elektroniczną od zalogowania (prawa strona ekranu).

Jeśli jesteś lub byłaś/eś studentką/em Akademii Muzycznej w Poznaniu, ale nie pamiętasz swojego NIU lub hasła, rozpocznij rejestrację elektroniczną od "Nie pamiętam NIU lub hasła" (prawa strona ekranu).

Jeśli nigdy nie studiowałaś/eś w Akademii Muzycznej w Poznaniu, bądź będąc studentem Akademii Muzycznej w Poznaniu nie miałaś/eś swojego NIU oraz hasła, rozpocznij rejestrację elektroniczną od wyboru rodzaju studiów.

NIU oraz hasło służą do ponownego logowania w celu ewentualnej edycji swoich danych oraz wyboru kolejnego kierunku studiów.

Rekrutacja Studium Musical rekrutacja 2022/2023
wybierz rodzaj studiów

Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Święty Marcin 87  61-808 Poznań
  dane kontaktowe: tel.: +48 61 856 89 00 (centrala); fax: +48 61 853 66 76

                                adres e-mail: amuz@amuz.edu.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować: pod adresem e-mail: iod@amuz.edu.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji kandydatów na studia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, § 15 ust. 1 pkt 1), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów,
  § 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. Dane kandydatów przyjętych na studia będą przetwarzane w celu realizacji procesu kształcenia i przechowywane przez okres 50 lat (§ 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie studiów). Kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów będą przechowywane przez 6 miesięcy.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Zestawienie przetwarzanych danych jest prezentowane w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu użytkownika.
 7. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych wyżej aktów prawnych. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
 9. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.
 10. Po zakwalifikowaniu się na studia dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu nauczania i związanych z nim innych obowiązków prawnych administratora.Przed rozpoczęciem procesu elektronicznej rejestracji proszę przygotować plik z elektroniczną fotografią.
Wymogi co do fotografii: rozdzielczość 300 dpi, rzeczywisty rozmiar wydruku 20x25 mm, format jpg ,tif, bmp.
 Niepodanie informacji obowiązkowych skutkuje niezarejestrowaniem kandydata.
Podanie błędnych danych spowoduje konsekwencje w postaci przeniesienia błędów do dokumentacji studenta.